7 Q_S_J

尚未进行身份认证

暂无相关简介

等级
TA的排名 97w+

笔记

学习笔记    一.光标位置的移动     1.kjhl及上下左右键调节光标位置。     2. $ 把光标移至当前行的行尾,即当前行的最后一个字符      二.修改与替换文本     1.    C          替换从光标位置开始直至行尾的所有数据内容,以ESC键结束     2.    cw         替换单个字符     3.    [n

2014-10-29 21:57:07
勋章 我的勋章
    暂无奖章