12 dengzhixian

尚未进行身份认证

热爱生活 热爱眼睛

等级
TA的排名 69w+

咏蛙且自况

<br />                   自传<br />                           ——咏蛙且自况<br />屁儿坐井眼观天,头也晕来脖也酸。<br />不如低头挖井底,和和稀泥能卖钱。<br /> <br />梦中已作宇宙游,醒来身在炕这头。<br />闲极开口把夏报,不知人间已三秋。<br /> <br />头尖肚圆背金丝,张嘴勾舌将虫吃。<br />后脚长来前脚短,跳得高兮坐不直。

2011-02-15 11:53:00

查看更多

勋章 我的勋章
    暂无奖章