15 gubscz

尚未进行身份认证

我要认证

暂无相关简介

等级
TA的排名 100w+

一例Zabbix-Server 启动失败故障处理

@[TOC]zabbix 一例Zabbix-Server 启动失败故障处理故障:Zabbix-server 启动停止Web 端能登录zabbix,但页面下方提示 Zabbix server not running查看 Zabbix-server日志(/var/log/Zabbix/zabbix_server.log)信息如下:启过过程基本正常,关键信息:cannot initialize...

2020-03-17 14:12:39
勋章 我的勋章
  • 勤写标兵Lv1
    勤写标兵Lv1
    授予每个自然周发布1篇到3篇原创IT博文的用户。本勋章将于次周周三上午根据用户上周的博文发布情况由系统自动颁发。